CERTIFICAT DE LEGIONEL·LA

Control i Diagnòstic d’Instal•lacions de Risc davant la Legionel•losi

DIRIGIT A: Aquest curs està dirigit a professionals (Enginyers, arquitectes, instal•ladors, personal de manteniment d’equips, etc.) i empreses dedicats al manteniment, tractament i desinfecció d’instal•lacions de risc ubicades en els següents establiments: Hotels, Indústries, Altres instal•lacions turístiques, Polisportius, Piscines, Institucions assistencials, etc.

OBJECTIUS: Capacitar als participants per a l’exercici de les funcions i tasques pròpies del manteniment higiènic-sanitari d’instal•lacions de risc davant la legionel•la.  Instruir als participants en el maneig d’eines per al manteniment higiènic-sanitari. 

Formar als participants en la utilització segura de productes específics del manteniment higiènic-sanitari.  Facilitar als participants el coneixement de la legislació aplicable en el manteniment higiènic-sanitari d’instal•lacions de risc davant la legionel•la. 

Informar i formar als participants en la prevenció dels riscos laborals associats a les operacions de manteniment higiènic-sanitari d’instal•lacions de risc.

 

CONTINGUTS:

1. IMPORTÀNCIA SANITÀRIA DE LA LEGIONEL•LOSI (3 h.)

1.1. Descripció de la malaltia. Biologia i ecologia de l’agent causal. Instal•lacions de risc

1.2. Sistemes de vigilància epidemiològica

2. ÀMBIT LEGISLATIU (3 h.)

2.1. Introducció a les bases jurídiques de la responsabilitat de les empreses en la prestació de serveis per a la prevenció de la legionel•losi .

2.2. Normativa relacionada amb la prevenció i control de la legionel•losi, les substàncies i preparats perillosos, aigua de consum humà, plaguicides i biocides, instal•lacions tèrmiques.

3. CRITERIS GENERALS DE NETEJA I DESINFECCIÓ (3 h.)

3.1. Desinfecció. Bones pràctiques de neteja i desinfecció.

3.2. Tipus de productes: desinfectants, antiincrustants, antioxidants, neutral•litzants…

3.3. Registre de productes . Desinfectants autoritzats

3.4. Altres tipus de desinfecció física i fisicoquímica

4. SALUT PÚBLICA I SALUT LABORAL (2 h.)

4.1. Marc normatiu.

4.2. Riscos i danys derivats de l’ús de productes químics

4.3. Mesures preventives

5. INSTAL•LACIONS DE RISC INCLOSES EN L’ÀMBIT D’APLICACIÓ RD 865/2003 (4 h.)

5.1 Disseny, funcionament i models

5.2 Programa de manteniment i tractament

5.3 Presa de mostres

5.4 Controls analítics

6. IDENTIFICACIÓ DE PUNTS CRÍTICS. ELABORACIÓ DE PROGRAMES DE CONTROL (2 h.)

6.1. Identificació de punts crítics de les instal•lacions de risc més importants

7. PRÀCTIQUES (7 h.)

7.1. Visites a instal•lacions

7.2. Presa de mostres i medicions in situ”

7.3. Interpretació l’etiqueta de productes químics

7.4. Preparació de dissolucions de productes a diferents concentracions

7.5. Cumplimentació de fulls de registre de manteniment

8. AVALUACIÓ (1 h.) Prova escrita

 

Data del curs: 12,14,16,19 i 21 de juny de 2017

Durada: 25 hores

Preu del curs: 300 euros + IVA

Possibilitat de subvenció per la Fundació Tripartita. Consultar terminis i condicions.