Laboratori d'anàlisi

El LABORATORI D’ANÀLISI HIDROTUIT, a diferència d’altres laboratoris que centren els seus serveis únicament en l’anàlisi de mostres, El LABORATORI D’ANÀLISI HIDROTUIT disposa de tots els coneixements analítics propis d’un laboratori, però també de tots els coneixements, i del recolzament d’una empresa especialitzada en el tractament de l’aigua, amb una trajectòria de mes de 30 anys. Aquest fet fa que la nostra empresa, i per tant el nostre laboratori, siguin un model únic que pot oferir un servei integral únic.

El nostre laboratori treballa constantment amb l’objectiu de donar un servei complert i de qualitat als nostres clients, per això el LABORATORI D’ANÀLISI HIDROTUÏT compta amb les següents certificacions i registres per garantir la qualitat en el servei:

•        Certificat amb UNE-EN-ISO 9001:2008 amb el numero de registre 0.04.14241.

•        Número de registre LSAA-319-14 de laboratoris de salut ambiental i alimentaria de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

•        Participa en els exercicis d’intercomparació anualment.

•        Les tècniques i mètodes utilitzats segueixen normatives ISO.

•        El Laboratori està en procés d’acreditació per la normativa ISO 17025.

De la necessitat de donar un servei de millor qualitat, més específic, més tècnic i més ràpid als nostres clients, neix el LABORATORI D'ANÀLISI HIDROTUÏT, i igual que la empresa, s’especialitza en l’aigua. El nostre laboratori ofereix, entre d’altres, els següents serveis:

-Anàlisi d'aigües de consum humà.

-Anàlisi d'aigües continentals.

-Anàlisi d’aigües envasades i/o comercials.

-Anàlisi d'aigües de reg i d’ús agrícola.

-Anàlisi d'aigües destinades al consum animal.

-Anàlisis d’aigües en industria alimentària.

-Anàlisi d'aigües de tot tipus de processos industrials.

-Anàlisi d'aigües residuals.

-Anàlisis d’aigües de piscines, spas i usos lúdics.

-Anàlisi de legionel·la.

-Anàlisis de superfícies.

Com a laboratori ofereix una amplia varietat de paràmetres fisicoquímics i microbiològics, per tal de poder avaluar la qualitat de l'aigua en funció de la finalitat a la que va destinada i basant-se en la normativa vigent en cas necessari.

 

GESTIÓ DE MOSTRES

El laboratori disposa de mitjans tant per a fer mostrejos i recollides de mostres com per a rebre mostres entregades directament per als clients.

En els mostrejos s'inclou la determinació de paràmetres mesurables "in situ" com podria ser el pH, la conductivitat, la temperatura, la concentració de desinfectant residual, etc.

També subministrem els envasos necessaris per tal de que el client pugi recollir el mateix la mostra de la millor manera possible.

RESULTATS

A part d'oferir als clients els resultats dels anàlisis, si el client ho desitja també s'ofereix un informe detallat dels resultats, comentant cada valor i qualsevol desviació respecte als valors òptims, adequats o legislats. Com a tret a destacar, el departament tècnic del laboratori pot proposar recomanacions en els seus informes, amb la finalitat d'orientar al client i oferir una solució per tal de corregir els valors desviats. Al LABORATORI D'ANÀLISI HIDROTUÏT s'estudia l'eficàcia dels tractaments d'aigües per millorar-ne la tècnica i aportar noves solucions als clients.

Les mostres es tracten àgilment per obtenir resultats immediats i aportar una resposta ràpida a través del departament tècnic.

El LABORATORI D'ANÀLISI HIDROTUÏT també ofereix a empreses del sector que no disposin de laboratori, per tal de col·laborar conjuntament.