Laboratori › Anàlisi d’aigües industrials

Els circuits d’aigües industrials requereixen d’una particular atenció i seguiment, ja que qualsevol desviació o alteració dels paràmetres físic-químics i/o microbiològics de l’aigua pot suposar una conseqüència fatal sobre la instal·lació i per tant de forma directe o indirecte sobre la producció.

Per tal de controlar la qualitat de l’aigua en instal·lacions industrials tant legislades, com podrien ser circuits amb torres de refrigeració, com no legislades, com podrien ser circuits  de climatització, producció, etc, Hidrotuït ofereix un ampli espectre de paràmetres tant físic-químics com microbiològics, per tal d’avaluar i controlar per exemple el risc de corrosió o incrustació, la presència de microorganismes com Legionel·la, E.Coli i molts altres, la presència de biocides o anticorrosius, i un llarg etc

Hidrotuït també ofereix servei de recollida de mostra amb determinació de paràmetres in situ.