Laboratori › Anàlisi de legionel·la

Legionel·la és el nom comú del gènere Legionel·la, que agrupa bacteris Gram negatives amb forma de bacil. Viuen a l’aigua a un ampli rang de temperatura, entre 25 i 45ºC, però preferiblement superior a 35ºC. S’alimenten majoritàriament de matèria orgànica, posseeixen respiració aeròbia i disposen d’un flagell per desplaçar-se. Dins del gènere Legionel·la hi ha 48 espècies i un total d'uns 78 serotips, sent la més important la Legionel·la pneumophila ja que és causant del 90% de casos de legionel·losis o febre de Pontiac..

Degut al impacte que pot tenir la Legionel·la sobre la salut humana i la facilitat que te de proliferar en gran quantitat d’instal·lacions, el Real Decret 865/2003 juntament amb la guia tècnica per la prevenció i control de la legionel·losis en instal·lacions, proporciona les pautes a seguir en matèria de prevenció i control de la legionel·losis en les instal·lacions de risc com poden ser circuits d’aigua calenta i aigua freda sanitàries (ACS i AFCH), torres de refrigeració, jacuzzis i aigües en agitació, etc...

Hidrotuït ofereix anàlisis quantitatius de Legionel·la segons norma ISO 11731:1998. Recompte expressat en UFC/L. Identificació de espècie Legionel·la pneumophila i Legionel·la no-pneumophila  y serogrup de Legionel·la pneumophila 1 o 2-15. Hidrotuït també ofereix servei de recollida de mostra amb determinació de paràmetres in situ.