Laboratori › Anàlisi aigua de consum

  El Real Decret 140/2003 del 7 de febrer, te com objectiu establir els criteris sanitaris que han de complir les aigües de consum humà i les instal·lacions que permeten el seu subministrament des  de la    captació fins al grifo del consumidor i el control d’aquestes, garantint la seva salubritat, qualitat i neteja, amb la finalitat de protegir la salut de les persones dels afectes adversos derivats  de qualsevol    tipus de contaminació de les aigües.

  A efecte d’aquesta disposició s’entendrà com a aigua de consum humà totes aquelles aigües utilitzades per beure, cuinar, higiene personal o altres usos domèstics, també totes aquelles  utilitzades en l  la industria alimentaria durant el procés de fabricació, tractament, conservació o comercialització de productes o substancies destinades al consum humà i també totes aquelles  subministrades com a  consum humà coma part d’una activitat comercial o pública.

 Les aigües destinades al consum humà han de complir els criteris de qualitat i requisits indicats en les parts A y B de l’annex I del RD140/2003, i tal i com especifica aquest annex, Hidrotuït  ofereix  els  següents controls:

  • Anàlisis de control de potabilitat de grifo consumidor (ACI) (Segons Real Decreto 140/2003).
  • Anàlisis de control de potabilitat de la sortida ETAP, del dipòsit i de la xarxa de distribució (ACN/DC I ACN/XD) (Segons Real Decreto 140/2003).
  • Anàlisis de control de potabilitat en Industria Alimentaria (ACI/IA) (Segons Real Decreto 140/2003).
  • Anàlisis de control de potabilitat completa (ACP) (Segons Real Decreto 140/2003).
  • Hidrotuït també ofereix un ampli ventall d’anàlisis físic-químics i microbiològics d’aigües de captació pròpia, de consum animal, resultants de tractaments, etc, a petició del client.
  • Hidrotuït també ofereix servei de recollida de mostra amb determinació de paràmetres in situ